Suomalainen talous

Suomi on pieni, teollinen maa, joka on kehittänyt itsensä ajan myötä ja on myös saavuttanut terveellisen talouden. Sen elintaso on yksi suurimpia maailmassa ja jatkaa kasvamistaan taloudellisesti. Vihreärikkaana maana, Suomella on rikkaat metsäalueet ja paksuja puita, jotka auttavat parantamaan sen taloutta entisestään. Puista huolimatta sillä ei kuitenkaan ole runsaasti vettä sekä hiiltä ja öljyä. Mineraalit ovat juuri ja juuri tarpeeksi. Vaikka hallitus pelaa ison osan Suomen talouden yksinoikeuden säilyttämisessä, maa perustuu suurimmaksi osaksi yksityisomistukseen ja yrittäjänvapauteen. Melkein 60% Suomen vientitavarasta myydään Euroopan maihin ja sen kaupankäynnillä on vahva kannatus. Kriittisimmät osavaltiot Suomen kaupankäynnin kannalta ovat Venäjä, Ruotsi, Saksa, Alankomaat, Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Kiina. Se on luokiteltu yksi parhaimmista taloussuoriutujista ja maa etsii aina tapoja lisätä sen kasvua. Sen kansalaisille annetaan huomattavasti tunnistusta kun Suomi jatkaa tiensä raivaamista yhdeksi parhaimmista elintasoisista maista. Teollinen tuottavuus ja korkea elintaso tulevat kasvamaan ja osavaltio etsii tietä luovuuteen. Suomi myös kehittää tuotteita moderneille markkinoille, kuten elektroniikkaa, online-pelejä, jne. 

Vientitavara

Vientitavara

Suomi on maa, jolla on vahva vientitavarakysyntä ja huomattavasti sen hintakilpailu, kotitalouden tulot ja rahoitustilanne antavat merkkejä kasvusta ja ansaitsee vakaan kehityksen ajanjakson aikana.  Suomalainen talous on lisääntynyt nopeasti ajan myötä ja se on 42. suurin kasvava vientitavaran toimittaja maailmassa. Nykyinen työllisyystilanne luultavasti kasvattaa kotitalouden todellista ostovoimaa, joka on tällä hetkellä noin 2%. Suomen väkiluku on pieni, mutta viime aikoina se on kasvanut noin 0.3 prosenttia vuodessa. Tuotanto asukasta kohti on samanlainen verrattuna moneen muuhun Euroopan maihin kuten Ranskaa, Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan ja Saksaan, vaikka se on hieman pienempi kuin Ruotsin. Suomen suurimmat vientitavarat sisältävät raakaöljyä, sahattua puuta, tietokoneita ja autoja, jotka muodostavat yhteensä $4,73B, kukin arvoltaan $1,85B, $1,86B, $1,43B ja $2,61B. Suurimpiin vientitavaroihin sisältyy myös kaoliinilla päällystetty paperi, $4,73B, valssattu teräslevy, $2,61B, raakaöljy, $3,47B ja pakatut lääkkeet, tuottaen vastaavasti $1,52B. Nämä vientitavarat valmistetaan enimmäkseen Saksaan, Yhdysvaltoihin, Ruotsiin, Alankomaihin sekä Kiinaan.Suomen talous on kasvanut viimeisen muutaman vuoden aikana. Viime vuonna, taloudelliset resurssit antoivat vaativamman tarkoituksen kuin normaalisti, sallien valtion nousta ylöspäin. Työllisyysaste on myös kasvanut mutta melko hitaasti verrattuna 2017-lukuun, jolloin kasvu oli poikkeuksellisen nopeaa.

Valmistus ja työvoima -sektori:

World Economic Forum Issa vuonna 2014

Suomen tärkein ala on tuotanto, joka auttaa kasvattamaan ja ylläpitämään ulkomaankauppaa. Se on suuri ja kukoistava ala ja se on tunnistettu ympäri maailmaa ja sijoittui toiseksi suurimmaksi huipputekniikan sektorin tuottajaksi vuonna 2004 heti Irlannin jälkeen. Sen johtaviin valmistusosastoihin kuuluvat elektroniikka, koneisto, kemikaalit, metsäteollisuus, ajoneuvot ja monta muuta teknistä tuotetta, varsinkin niitä jotka on valmistettu metallista. Suomella on suuri metsäalue, joka on erinomainen resurssi paperille ja maatalousalalle. Ruotsin jälkeen, Suomen talous on arvosteltu suurimmaksi tietoon perustuvaksi taloudeksi Euroopassa ja sen tietotekniikan ja viestintäteknologian tuotanto, liiketoiminta-alue  ja kasvatustuotanto saivat huippuluokituksen World Economic Forumissa vuonna 2014. Työvoima on kuitenkin vähentymässä, varsinkin maatalouden alalla ja se vaikuttaa suureen osaan taloutta. Työvoiman odotukset valtiossa pysyvät alhaisina. Virtaus pysyy jäykkänä ja yritykset eivät keskity tuotantoon tai innovatiivisiin tuotantoihin. Vaikka Suomella on erinomainen taloudellinen tilanne, sitä ei sisällytetty 10 parhaimman Euroopan vapaimpien talouksien maiden listaan. Sen syyt sisältävät hallituksen menojen tason. Hallitus yrittää parhaansa selviytyäkseen, ensin alentamalla työvoiman kustannuksia, palauttamalla taloudellisen toteutettavuuden ennalleen ja lisäämällä tuotettavuuden tasoja teollisuuden tuotannoilla ja vientituloilla.

Tulevaisuudennäkymät:

Suomen nykyinen taloudellinen tilanne kasvaa edelleen vuosien saatossa. Vientikeskus kasvaa samalla kun dollarin vaihtokurssi vähenee ja lyhyt- sekä pitkäaikaiset korot tulevat nousemaan. Kuitenkin, hallinnon väliintulon teollisuuspuolen puute ja yksityisten omistuksien lisääntyminen laskee Suomen asemaa parhaiden talousmaiden joukossa. Maan säästöasteet pienenevät kohtalaisesti ja velkojen määrä kotitalouksissa kasvavat. Viennin määrä on muuttumatonta ja kauppa maailmalla, Suomi ilmeisesti jää jälkeen. Suurin riski, jonka Suomi kohtaa, on kansainvälisen toiminnan ympäristö poliittisen epävarmuuden kasvun vuoksi.

Suomalainen koulujärjestelmä

Esikoulu

Suomessa alaikäinen lapsi käy  esikoulua (puhekielessä eskari). Esikoulussa lasta valmistellaan varsinaisen koulun aloittamiseen opettamalla hänelle erilaisia uusia taitoja. Lapset oppivat muun muassa kirjoittamaan, lukemaan ja piirtämään. Jo esikoulussa tutustutaan joihinkiin kouluaineisiin, kuten kirjallisuuteen, matematiikan alkeisiin ja musiikkiin. Esikoulu järjestää myös retkiä luontoon ja juhlia. Lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät ja he saa uusia ystäviä, joiden kanssa ehkä myöhemmin käy samaa koulua. Lapsi myös arjen taitoja, kuten pukeutumaan itsenäisesti ja sitomaan kenkiensä nauhat. Esikoulun tarkoituksena on myös opettaa lapselle arvoja ja kehittää hänen oppimis -ja ajattelukykyään.

Peruskoulu ja jatko-opinnot

Suomessa on yleinen oppivelvollisuus. Se tarkoittaa,että kaikkien 7 vuotta täyttäneiden lasten on pakko käydä peruskoulua. Peruskoulu jaetaan ala-asteeseen (luokat 1 – 6) ja yläasteeseen (luokat 6 – 9). Peruskoulu on kaikille maksuton ja tasa-arvoinen. Tyttöjä ja poikia ei enää jaeta erillisiin kouluihin, kuten oli ennen, vaan kaikki opiskelevat samassa koulussa ja ryhmissä on sekä tyttöjä että poikia. Lapset ovat eritaustaisia: niin kantasuomalaisia kuin maahanmuuttotaustaisiakin, niin hyvätuloisista kuin vähävaraisista perheistä.

ala-asteet eivät enää jaa tyttöjä ja poikia

Kirjat ja vihot lapsille annetaan koulussa. Vanhempien tehtävänä on vain hankkia reppu ja kirjoitusvälineet. Lukuvuosi jakaantuu syys-ja kevätkauteen. Kouluruokailu on kaikille lapsille maksuton. Opiskelu alkaa aamulla klo 8 ja päättyy klo 16, mutta perjantai on yleensä lyhyempi päivä. Syyslukukausi alkaa elokuun puolivälissä ja kestää joulukuun loppuun asti. Silloin koulussa järjestetään joulujuhla, lapset saavat todistukset ja alkaa noin kaksi viikkoa kestävä joululoma. Kevätlukukausi kestää kesän asti ja sen päättyessä pidetään kevätjuhla. Syksyllä siirrytään seuraavaan luokkaan.Niiden oppilaiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on mahdollista saada oman äidinkielen opetusta. Opetus toteutuu, jos siihen tarpeeksi moni haluaa osallistua. Voidaan myös yhdistää oppilaat saman kapungin eri kouluista. Maahanmuuttajat voivat käydä valmistavan luokan, ennen tavalliseen kouluun siirtymistä. Vieraana kielenä opiskellaan englantia, ylemmissä luokissa alkaa toisen kotimaisen kielen ruotsin opiskelu. Uskonnon voi korvata elämänkatsomustiedolla. Kotitehtävillä eli läksyillä pyritään tukemaan oppimista, mutta niitä ei anneta liikaa, joten oppilaalla jää aikaa harrastuksiin ja lepoon. Koko ajan ei olla koulussa, vaan tehdään retkiä erilaisiin kohteisiin. Oppiminen tapahtuu myös leikkien ja pelien avulla.

Ruotsin lukioissa ammattiin suuntautunut

Peruskoulun jälkeen voi mennä lukioon tai ammattikouluun. Lukiossa syvennetään ja kerrataan peruskoulussa saatuja tietoja, ja sen tehtävänä on valmistaa yliopistoon. Oppilaan on itse hankittava koulukirjat ja vihot, ja ilmoiduttava kursseihin. Lukio-opinnot kestävät 1 – 4 vuotta. Opintojen päätteeksi suurin osa oppilaista osallistuu ylioppilaskokeisiin. Ylioppilaskoetta on 4 pakollista: suomi äidinkielenä tai toisena kielenä, vieras kieli, reaaliaine ja toinen kotimainen kieli (ruotsi) tai matematiikka. Ylioppilatutkinnon hyväksytysti suorittanut saa ylioppilastodistuksen ja valkoisen lakin. Tämän jälkeen hän voi hakea yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Lukio toimii myös samoilla periaatteilla, kuin peruskoulu, esimerkiksi lukujärjestys ja arvostelu ovat samankaltaisia kuin peruskoulussa ja ruokailu on maksutonta. Ammattikoulussa suoritetaan ammattitutkinto ja sen suoritettuaan voi jatkaa ammattikorkeakouluun. Ammattikouluopetuksessa opetus on käytännöllistä ja usein tapahtuu erilaisissa työpaikoissa.Peruskoulussa ja lukiossa suoritetaan lukuvuoden aikana monia kokeita ja muita tehtäviä, joista saadaan numeroarvosana ja sanallinen palaute, jonka tarkoituksena on tukea oppimista. Arvosanojen asteikko on peruskoulussa ja lukiossa 4 – 10 ja yliopistossa tai ammattikorkeakoulssa 1 – 5. Ylioppilastutkinnossa käytetään latinalaista kirjainasteikkoa I – L,  joissa I tarkoiittaa “hylätty” ja L “erinomainen”. Suomen kouluissa oppilaita ei rangaista huonoista arvosanoista, vaikka aiemmin näin saatettiin tehdä.Kaikessa opetuksessa pyritään ottamaan huomioon oppilaan erityisominaisuudet, kuten lukihäiriö ta keskittymisvaikeudet. Tällaiset oppilaat saavat lisäaikaa esimerkiksi kokeissa, ja myös vaikeisiin aineisiin on mahdollista saada tukea. Opiskelijoiden hyvinvointia pyritään muutenkin tukemaan.Aikuiset voivat suorittaa aikuisperuskoulun ja aikuislukion sekä ammattiopinnot, esimerkiksi töiden ohella iltaopintoina tai verkossa. Suomessa toimii elinikäisen oppimisen periaate ja myös aikuisille annetaan mahdollisuus.

Missä vierailla Suomessa?

Suomalaisia vetää puoleensa kovasti Espanjan aurinkorannikot, vaikka kotimaastakin löytyy todella upeita kohteita, joissa nauttia Suomen luonnosta ja kulttuurista. Onhan suomalaisen puhtaus aivan omaa luokkaansa, jota tullaan katsomaan ympäri maailmaa.

Etelä-Suomi

Temppeliaukion kirkko, Suomenlinna, raitiovaunut ja metro. Kaupunkielämästä pitävien kannattaa suunnata Helsinkiin, josta löytyy Tuomiokirkko, pohjoismaiden suurin kauppakeskus Itis, paljon erilaisia museoita kuten Kiasma ja Ateneum. Helsingin eniten turisteja keräävä kohde, kallioon tehty Temppeliaukion kirkko, on myös vierailun arvoinen.

Helsingistä

Viidenkymmenen kilometrin päässä Helsingistä sijaitseva Porvoo tarjoaa kauniin vanhankaupungin ja herkkusuille Brunbergin tehtaanmyymälän. Länsirannikolla sijaitseva Naantali ja sen vanha kaupunki, on hieno lomakohde varsinkin lapsiperheille. Kaupungista löytyy lasten suosiossa oleva Muumimaailma sekä Väiskin seikkailusaari. Suomen entinen pääkaupunki ja samalla vanhin kaupunki Turku on saaristoinen erinomainen kohde merestä pitäville. 1200-luvun alussa perustetussa Turunlinnassa pääsee historian havinaan sekä miksei Turun Tuomiokirkossakin. Turussa kannattaa piknik viettää Aurajoen rannalla, tai sitten syödä joen varrella sijaitsevissa ravintoloissa. Suomalaisen muotoilun ja suunnittelun ystävien kannattaa suunnata autonsa Raaseporin suuntaan, Fiskarsin Ruukkiin. Siellä on syntynyt kaikkien rakastamat Fiskarsin sakset. Nykypäivänä Fiskarsin ruukilta löytyy kolmekymmentä yrittäjää, paljon suomalaista muotoilua, hyvää ruokaa ja juhlapaikkoja. Fiskarsin ruukki on kerännyt myös paljon kunniamainintoja, kuten kotimaan paras matkakohde 2016. Suomesta löytyy yhteensä seitsemän Unescon maailmaperintökohdetta, kuusi kulttuurikohdetta ja yksi luontokohde. Vierailemisen arvoiset Vanha Rauma, Suomenlinna, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas sekä Petäjäveden vanha kirkko ovat pääseet Unescon listoille esimerkkeinä erinomaisesta ja edustavasta rakennustyylistään. Rauman lähistöltä löytyvä maailmanperintökohde Sammallahdenmäki on pronssikaudelta oleva hautaröykkiöalue ja ensimmäinen esihistoriallinen maailmanperintökohde. Ainoa Suomelle myönnetty luonnonperintökohde, Merenkurkun saaristo sijaitsee perämerellä. Jatkuvasti muutoksessa oleva maasto tekee Merenkurkusta mielenkiintoisen.

Revontulia pohjoisessa ja Järviä Idässä

Lappi houkuttelee turisteja ympäri vuoden. Kaunis ruska syksyllä, yötön yö kesällä ja lumi talvella takaavat ettei Lapista lopu tekeminen. Lapsille ja lastenmielisille Joulupukin paja ja Kemin lumilinna ovat Lapin suosikkikohteita. Eteläsuomalaiset suosivat Lapin laskettelumahdollisuuksia, jotka eivät pääse loppumaan; Ruka, Ylläs, Levi…

Revontulia pohjoisessa ja Järviä Idässä

Jos erilaiset hotellielämykset kiinnostavat, niin iglujen muotoon rakennettu hotelli Kakslauttanen Saariselällä on varmasti käynnin arvoinen. Koska katto on lasinen, voi hotellihuoneesta katsoa kaunista tähtitaivasta, tai jos tuuri käy, nähdä upeita revontulia. Suomi on täynnä lyhyempiä ja pidempiä vaellusreittejä, joista osa on suunniteltu liikuntarajoitteisille ja lastenrattaille. Suosituin reitti on Oulangan kansallispuistossa oleva 82 kilometrin mittainen Karhunkierros. Pieni karhunkierros on lyhyempi versio, niille jotka eivät jaksa vaeltaa montaa päivää putkeen. Luontoon.fi sivustolla on listattuna kaikki suomen patikkareitit. Järvi-Suomi tarjoaa paljon järviä, luontoa ja puhdasta vettä. Mikä onkaan parempaa kuin viettää aikaa mökillä, paistaa makkaraa nuotiolla ja saunoa kesäyönä käen kukkuessa? Mökkilomasta haaveilevien kannattaa suunnata Saimaan rannalle, jossa perinteinen suomalainen unelma muuttuu todeksi. Järvi-Suomen kansallismaisemat ovat kokemisen arvoisia, kuten maailman kauneimmaksi kutsuttu Heinäveden reitti. Tätä reittiä ei kuitenkaan pääse autolla tai jalan kulkemaan, vaan veneellä tai laivalla, koska kyseessä on vesireitti. Toinen hieno kansallismaisema järvi-Suomessa löytyy Kolilta, pohjois-Karjalan suurin vaara. Vähän aktiivisemmasta lomasta haaveilevien kannattaa käydä kokeilemassa Suomen kolme hurjinta huvipuistoa, PowerPark, Linnanmäki sekä Särkänniemi. Myös Suomen kesään olennaisena osana kuuluvat festarit joka lähtöön. Ruisrock, Porin Jazz, Tangomarkkinat, Flow-festivaali.. Suomesta löytyy festarikansaa! Suomi on täynnä tekemistä ja kokemista, luontokohteita ja puhdasta ruokaa. Suomalaisina meidän kuuluisi olla ylpeitä siitä millainen eksoottinen luonto ja oikeus meillä on nauttia siitä. Joten seuraavaa lomaa mielessä pitäen kannattaa pohtia voisiko kotimaan matkailu olla aivan yhtä hyvä vaihtoehto Espanjan aurinkorannoille!