100leijonaa

VAD GÅR PROJEKTET UT PÅ?

Projektet 100 lejon för Finland går ut på att skapa efterkommande till det finska lejonet. Projektet var öppet för alla, och vårt mål var att hitta minst hundra nya lejon för Finland. Finlaysons projekt 100 lejon för Finland ingår i det officiella programmet för Finlands hundraårsjubileum. År 2017 är en viktig milstolpe för Finland, och vi är alla med och skapar jubileumsåret tillsammans. Jubileumsåret kommer att resultera i handlingar, upplevelser och program – hela året, i varje hörn av Finland. Programmet ger oss möjlighet att blicka tillbaka på ett århundrade av självständighet men också att ta sikte på nutiden och framtiden.

KOMMER LEJONARBETENA ATT UTNYTTJAS KOMMERSIELLT?

Till ära av jubileumsåret kommer Finlayson under år 2017 att designa en serie produkter av de utvalda lejonarbetena tillsammans med deras formgivare. Vi uppmuntrar också andra finländska företag att följa vårt exempel.

HAR PROJEKTET FÖR AVSIKT ATT ERSÄTTA DET NUVARANDE FINSKA LEJONET?

Det är inte vår avsikt att förändra det finska lejonet, utan endast att skapa efterkommande och komplement till lejonet som kan användas i vardagen. I det mångkulturella och pluralistiska Finland finns det rum för fler än ett lejon.

Regler

ARRANGÖR

Projektet 100 lejon för Finland arrangeras av Finlayson Oy. Projektet ingår i det officiella programmet för Finlands hundraårsjubileum.

OM REGLERNA

De officiella reglerna gäller alla deltagare. Genom att delta i projektet 100 lejon för Finland med att skicka in ett eget designarbete via webbplatsen godkänner deltagaren de officiella reglerna för projektet och arrangörens beslut och förbinder sig till att iaktta dem. Arrangören svarar inte för datatekniska hinder som påverkar möjligheterna att delta i projektet. Arrangören har rätt att på eget beslut ändra, fortsätta eller avbryta projektet på grund av ett tekniskt problem eller ett annat oöverstigligt hinder.

RÄTTIGHETER

Deltagaren ska ha fulla rättigheter till det arbete som han eller hon lämnar in och svarar för att arbetet inte strider mot finsk lagstiftning och att det inte gör intrång i tredje parters äganderättigheter eller patent-, upphovs- eller övriga immaterialrättigheter, samt att det inte är kränkande, sedlighetssårande eller strider mot god sed. Projektets arrangör svarar inte för ursprunget hos de arbeten som lämnats in och inte heller för eventuella intrång i immateriella rättigheter. Deltagaren förbinder sig att skydda arrangören i fråga om yrkanden från tredje parter som gäller arbetet, så att deltagandet i projektet och användningen av material i anslutning till projektet inte för arrangören medför några rättegångs- eller övriga kostnader, skadeståndsskyldigheter eller någon annan skada eller något annat ansvar gentemot tredje parter. 

PUBLICERING

Arrangören har rätt att publicera de inlämnade arbetena på projektets webbplats, sin egen webbplats och i sina egna tjänster för sociala medier samt i anslutning till projektets reklam utan någon separat ersättning och utan att arbetets upphovsman meddelas separat. På motsvarande sätt har projektets arrangör rätt att låta bli att publicera arbeten som deltar i projektet. Upphovsrättigheterna till de arbeten som deltar i projektet kvarstår hos arbetets designer om inte annat avtalas separat. 

KOMMERSIELLT UTNYTTJANDE AV DESIGNARBETENA

Upphovsrättigheterna till designerns arbete kvarstår hos designern. Med designern ingås ett separat avtal där villkoren om ett kommersiellt utnyttjande av designen fastställs. Om upphovsmannen är minderårig ska också dennas vårdnadshavare godkänna avtalet. 

TID ATT DELTA

Man kunde delta i projektet genom att lämna in sitt designarbete under perioden 4.12.2016–31.1.2017. 

PUBLICERING AV ARBETENA PÅ WEBBPLATSEN

Arbetena publiceras på webbplatsen under våren 2017. Arrangören meddelar inte deltagarna separat om att arbetena publiceras. Arrangören återlämnar inte de inlämnade arbetena till deltagarna. Arrangören förbehåller sig rätten att publicera alla de inlämnade arbetena på sin webbplats, i sina tjänster för sociala medier samt i anslutning till reklam och kommunikation för projektet utan någon separat ersättning och utan att upphovsmannen meddelas separat. Arrangören förbehåller sig utöver ovannämnda rättigheter inte några andra rättigheter till de återlämnade arbeten som inte kommer att utnyttjas kommersiellt.

ANVISNINGAR FÖR ANMÄLAN

Arbetet skickas in via en blankett på webbplatsen genom att det egna arbetet laddas upp enligt de tekniska anvisningarna. Deltagarna ombads att lämna sina kontaktuppgifter när du skickar bilden så att projektets arrangör vid behov kan kontakta dig angående projektet. Kontaktuppgifterna samlas inte in och används inte för marknadsföringsändamål. 

De kontaktuppgifter som arrangören samlar in av deltagarna bildar ett personregister enligt personuppgiftslagen. Uppgifterna i personregistret används endast för att arrangera detta projekt, och de kommer inte att användas för några andra ändamål. Arrangören har inte skyldighet att uppdatera den registerbeskrivning som krävs i anslutning till personregister, eftersom det är fråga om ett personregister som bildats för ett engångsprojekt.  

Tillämplig lag och lösning av tvister

På detta projekt tillämpas finsk lag.

Eventuella tvister som gäller projektet och dess villkor avgörs i första hand genom förhandlingar mellan avtalsparterna. Såvida tvisten inte kan avgöras genom förhandlingar ska ärendet föras till Helsingfors tingsrätt för avgörande. Yrkanden som gäller fysiska personer ska dock enligt lagen utredas vid den tingsrätt inom vars domkrets personen har sin hemvist eller sin stadigvarande vistelseort.

Information:

Bild upphovsrättsliga relaterade frågor till: 100leijonaa@finlayson.fi

Finlands självständighet och det finska lejonet – vi tog reda på vilka tankar de väcker

Pekka H. Timonen

Generalsekreterare, organisationen Finland 100

"Syftet med lejonet är att förena människor."

Nooralotta Neziri

Häcklöpare

"Mitt lejon står för finsk sisu."

Jani Leinonen

Bildkonstnär

"Jag önskar att lejonet i högre grad ska symbolisera ett pluralistiskt Finland."

Suldaan Said Ahmed

aka Musta Leijona, medborgaraktivist

"Jag köpte för ett år sedan ett lejonsmycke till mig själv."

Emmi Mustonen

Bildkonstnär

"Mitt lejon tillhör hela folket."

Jukka Kurttila

verkställande direktör, Finlayson

"Vi har berövats rätten att glädjas över lejonet."

Sami Valtere

designdirektör, Helsingin Sanomat

"För mig symboliserar lejonet internationalitet."